O mnie

Nazy­wam się Renata Joanna Wło­dar­czyk, fryz­jer­stwo to moja pasja, więc od momentu, kiedy mogłam, w końcu zre­al­i­zować swoje marzenia, jest to moja droga zawodowa. Egza­min zawodowy i tytuł czelad­niczy w Cechu Rzemiosł z powodze­niem zdałam w roku 1998. Przez następne lata zdoby­wałam doświad­cze­nie w zawodzie pracu­jąc bez prz­erwy 6 lat. Postanow­iłam spróbować sił prowadząc własną dzi­ałal­ność.
Salon fryz­jer­ski „Rene’e” zaczął funkcjonować jesienią 2004 roku i dzi­ała do dnia dzisiejszego.
Cią­gle posz­erzam swoje umiejęt­ności uczest­nicząc w różnych szkole­ni­ach i pokazach fryz­jer­s­kich. W czer­wcu 2014 z wynikiem pozy­ty­wnym zdałam egza­min mis­tr­zowski w zawodzie fryzjera.

Rene'e

Salon Renee